Bestel online - haal af in de winkel
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

Adres:

NV Viandybel

Lippenslaan 101

8300 Knokke-Heist

België

Email: [email protected]

Telefoon: 050 620 625

BTW: BE0458 660 243

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DE TRAITEUR BY VANDYCKE.

De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite: www.detraiteurwebshop.be

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Traiteur by Vandycke behoudt zich het recht voor haar leverings-en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de Traiteur by Vandycke erkend.

2.4 De Traiteur by Vandycke garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

4.1 Indien 1 of meerdere artikelen niet voldoet aan je verwachting nadat je deze hebt ontvangen, heeft de consument het recht om binnen 14 dagen contact op te nemen met ons en het artikel te ruilen. Na afloop van deze periode is de aankoop een feit. Het artikel moet onbeschadigd zijn en in de originele verpakking terug komen. Het artikel + verpakking mag terug afgegeven worden in de winkel en je kan het artikel ruilen voor een ander artikel.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. – Cadeaumanden worden niet geruild. Indien de producten en verpakking bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

4.3 Indien de consument een SALES item aankoopt, kan de consument geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht. Sales kunnen naderhand niet geruild worden.

 

Artikel 5 – Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij de Traiteur by Vandycke, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. De Traiteur by Vandycke houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid. Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als het account dat u aanmaakt bestaat. 

5.2 De Traiteur by Vandycke respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 6 – Garantie

6.1 De Traiteur by Vandycke garandeert dat de door hen geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door de partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van de Traiteur by Vandycke komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. De Traiteur by Vandycke is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot ruilen bij de Traiteur by Vandycke) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de Traiteur by Vandycke.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal  14dagen na levering aan de Traiteur by Vandycke te worden gemeld. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en ruilen geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door de Traiteur by Vandycke gegrond worden bevonden, zal de Traiteur by Vandycke naar hun keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van de Traiteur by Vandycke en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van de Traiteur by Vandycke) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de Traiteur by Vandycke gedekte bedrag.

 

Artikel 7 – Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt de Traiteur by Vandycke zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de Traiteur by Vandycke slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van de Traiteur by Vandycke gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 De Traiteur by Vandycke kan niet aan hun aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 8 – Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen de Traiteur by Vandycke  en de klant komt tot stand nadat een bestelling - opdracht door de Traiteur by Vandycke werd bevestigd via email.

8.2 De Traiteur by Vandycke behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

8.3 Voor zover niets anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij afhaling van de producten.

Artikel 9 – Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van de Traiteur by Vandycke gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De kleuren van onze producten op onze website kunnen afwijken van de daadwerkelijke productkleur.

 

Artikel 10 – Overmacht

10.1 De Traiteur by Vandycke is niet aansprakelijk, indien en voor zover hun verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 De Traiteur by Vandycke behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is de Traiteur by Vandycke gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien de Traiteur by Vandycke bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

​11.1 De Traiteur by Vandycke is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

Artikel 12 – Auteursrecht – Intellectuele eigendom

12.1 De integrale inhoud van de Traiteur by Vandycke webshop is eigendom van het bedrijf, dit omvat: de vormgeving en lay-out, software, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden en teksten. Alle hieraan verbonden rechten worden door het bedrijf beheerd.
Klanten mogen deze inhoud enkel en alleen downloaden en/of een kopie maken voor louter persoonlijk, niet commercieel gebruik. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na acceptatie van de bestelling door de Traiteur by Vandycke.